Στεφανιαίες επεμβάσεις

 • Στεφανιογραφία
 • Αγγειοπλαστική
 • Τοποθέτηση stent
  Αναλυτικά…

Στεφανιογραφία από το χέρι

 • Χωρίς κίνδυνο αιμορραγίας
 • Γρήγορη κινητοποίηση
 • Εξιτήριο σε λίγες ώρες
  Αναλυτικά…

Επεμβάσεις στις καρωτίδες

 • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Τοποθέτηση stent στις καρωτίδες
  Αναλυτικά…

Περιφερική αρτηριακή νόσος

 • Περιφερική αρτηριακή νόσος
 • Ενδοαγγειακές επεμβάσεις
 • Μετά την επέμβαση
  Αναλυτικά...

Διαδερμική Τοποθέτηση (Αντικατάσταση)
Αορτικής Βαλβίδας (TAVI ή TAVR)

 • Τι είναι η σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας
 • Αιτίες στένωσης αορτικής βαλβίδας
 • Συμπτώματα σοβαρής στένωσης αορτικής βαλβίδας
  Αναλυτικά...